Buitengewoon onderwijs

Onderwijsaanbod

Kleuterschool

Kleuterklassen type 9 en type 3

Type 3 kleuteronderwijs voor normaal begaafde kinderen met een emotionele of gedragsstoornis: kleuters met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, een gedragsstoornis in enge zin ‘conduct disorder’, een angststoornis, een stemmingsstoornis of een hechtingsstoornis komen in aanmerking.

Type 9 kleuteronderwijs richt zich tot kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). De focus ligt op sociale vorming, communicatie, zelfredzaamheid, welbevinden, voorspelbaarheid, schoolse vaardigheden en werkhouding.

Lagere school

Basisaanbod

Type 1 en 8 werden vanaf 1 september 2015 vervangen door dit nieuwe type. Via onderwijs op maat van elk kind proberen we leerachterstand zo veel mogelijk weg te werken. De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van de leerling.

 

We evalueren je kind permanent zodat we na twee schooljaren een duidelijk beeld hebben van waar je kind het best op zijn plaats zit: in het gewone basisonderwijs of buitengewoon onderwijs.

 

Het multidisciplinair team (klasleerkracht, orthopedagoge, verpleegkundige, kinésiste, logopediste, bijzondere leermeesters) werkt nauw samen met ouders en externe diensten om de ontwikkeling van de leerling zo optimaal te laten verlopen.

 

Type 3

Type 3-onderwijs is onderwijs voor normaal begaafde kinderen met een emotionele of gedragsstoornis: leerlingen met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, een gedragsstoornis in enge zin ‘conduct disorder’, een angststoornis, een stemmingsstoornis of een hechtingsstoornis komen in aanmerking.

 

Het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden, werken aan een positief zelfbeeld, focussen op talenten, bijbrengen van waarden en normen, leren functioneren in groep en integratie in de maatschappij, vormen de belangrijkste ingrediënten van het onderwijsaanbod.

 

Bij type 3-onderwijs is er oog voor een veilige leeromgeving: extra structuur, duidelijke communicatie, regels en grenzen. Het begeleidende team heeft sterke expertise op het vlak van crisisopvang en het werken aan herstel.

 

Het aanbod van de leerstof sluit aan bij de cognitieve mogelijkheden van de leerling. We werken verder op het reeds behaalde niveau, rekening houdend met ieders tempo. Kleine klasgroepen van maximum 7 leerlingen maken een individuele aanpak mogelijk.

 

Het multidisciplinair team (klasleerkracht, orthopedagoge, verpleegkundige, kinésiste, logopediste, bijzondere leermeesters) werkt nauw samen met ouders en externe diensten om de ontwikkeling van de leerling zo optimaal te laten verlopen.

Type 9

Buitengewoon onderwijs type 9 richt zich tot kinderen met een autismespectrumstoornis. De focus ligt op sociale vorming, communicatie, zelfredzaamheid, welbevinden, voorspelbaarheid, schoolse vaardigheden en werkhouding.

 

Concreet vertaalt dit zich in een kleine klasgroep met een individuele aanpak, lessen afgestemd op de mogelijkheden en het tempo van de leerling, prikkelarme werkruimten, dag- en weekschema’s, duidelijke regels en afspraken en concrete communicatie.

 

Het multidisciplinair team (klasleerkracht, orthopedagoge, verpleegkundige, kinésiste, logopediste, bijzondere leermeesters) werkt nauw samen met ouders en externe diensten om de ontwikkeling van de leerling zo optimaal te laten verlopen.

 

Ondersteuningsnetwerk

ONW Centrum 

Binnen ONW Centrum werken 19 scholen buitengewoon onderwijs samen om scholen in het gewoon onderwijs te ondersteunen bij begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsnoden. School Elzenhof is één daarvan.

OndersteuningsNetWerk Centrum heeft als uniek kenmerk de samenwerking tussen OVSG, GO!, POV en n-Brussel. Dit maakt ONW Centrum een officieel ondersteuningsnetwerk.

De werking van OndersteuningsNetWerk Centrum bestaat uit een beleidscomité, 2 netwerkcoaches, 16 regioteams en doelgroepcoaches vanuit het buitengewoon onderwijs en de 3 partners.

 

Wat mogen ouders van leerlingen in het gewoon onderwijs verwachten van ondersteuners van ONW Centrum? 

  • Leerkrachten ondersteunen in het ontwikkelen en inzetten van vaardigheden in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • Het (school)team rond de leerling ondersteunen vanuit de ondersteuningsvraag.
  • De leerling ondersteunen door middel van acties op fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm.
  • Ondersteunen bij het zoeken naar, het ontwikkelen van en het duurzaam toepassen van maatregelen op maat (re-di-co-dis).
  • Ondersteunen in de weg naar inclusief onderwijs.

Meer info vindt u op de website:

www.onw-centrum.be/onw-centrum