Buitengewoon onderwijs

Ondersteuningsaanbod

Kinesitherapie / Psychomotorische therapie

Wat is psychomotorische begeleiding op school? 

 

We bekijken de ontwikkeling van: de grote motoriek, de fijne motoriek, de schrijfmotoriek, de lichaamskennis, de lateralisatie, de visuomotorische vaardigheden, de visuele perceptie en de ruimtelijke oriëntatie. Dit gebeurt aan de hand van enkele testen.

 

Wat betekenen al deze vaardigheden nu concreet?

 • Grote motoriek: kracht, reactiesnelheid, oog-handcoördinatie, oog-voetcoördinatie, evenwicht…
 • Fijne motoriek: vnl. oog-handcoördinatie bij vaardigheden zoals knippen, scheuren, tekenen, kleuren, voorbereidend schrijven, rijgen, prikken,…
 • Schrijfmotoriek: vloeiende vorming van letters op een blad, inschatten van grootte van letters, vloeiendheid van bewegen zonder pijn in de hand,….
 • Lichaamskennis: basiskennis van de verschillende lichaamsdelen, lichaamsdelen ten opzichte van de ruimte
 • Lateralisatie: fase in de ontwikkeling waarbij de linker- of rechter-hersenhelft zijn dominantie of specialisatie krijgt en waarbij het kind bewust wordt van links en rechts, vloeiend beide hersenhelften laten samenwerken is een belangrijke ontwikkelingsstap in het leerproces
 • Visuomotorische vaardigheden: kijken en doen = analyse van een stappenplan en uitvoeren van het stappenplan met verschillende materialen of op papier
 • Visuele perceptie: gericht kijken = verschillen zien, details zien, figuur-achtergrond, voorstellingsvermogen, visueel geheugen
 • Ruimtelijke oriëntatie: oriëntatie in de ruimte van zichzelf, van andere materialen, op papier, inzicht in tijd en ruimte

Indien de therapeut merkt dat er tekorten zijn, kan er tijdens de psychomotorische begeleiding geoefend worden op de verschillende deelvaardigheden. De begeleiding gebeurt individueel of in kleine groep. Soms is het mogelijk dat de kinesitherapeut klassikaal enkele vaardigheden mee komt begeleiden.

 

Aandacht, concentratie en het leren ontwikkelen van een goede en rustige werkhouding zijn uiteraard ook zeer belangrijk om tot vlot leren te komen. Deze vaardigheden staan centraal in al onze begeleidingen.

Logopedie

Op onze school werken momenteel twee logopedisten die de kinderen begeleiden op de school zelf.
Dit gebeurt individueel of in kleine groepjes.

 

Wat zijn onze taken op school?

 • Nieuwe leerlingen komen toe op onze school en worden logopedisch gescreend om te bepalen wie nood heeft aan logopedische behandeling.
 • In samenwerking met de orthopedagoge testen we ook nieuwe leerlingen mee voor wat betreft technisch en begrijpend lezen, spelling en eventueel rekenen om zo de kinderen naar de juiste klasgroep te kunnen oriënteren.
 • De logopedische therapie bestaat voornamelijk uit individuele spraak- en/of taaltherapie en uitzonderlijk individuele lees- of spellingstraining. Een standaard logopedische behandeling duurt 25 minuten. Het aantal behandelingen per week bepalen we volgens de noodzaak.
 • Vaak begeleiden we ook extra taalgroepen om de taalgroep in de klas kleiner te kunnen maken. Dit wordt ieder schooljaar opnieuw besproken binnen het schoolteam.
 • Op het einde van het schooljaar bepalen we van alle leerlingen met minimum 9 maanden leesonderwijs, het AVI-niveau.
 • Naast deze kindgebonden logopedische taken, nemen we ook deel aan klassenraden. Daarna bespreken we de evolutie met de ouders op oudercontacten en delen ze eveneens mee via het schoolrapport.

Het welbevinden van het kind is ook zeer belangrijk binnen onze werking. We streven een aangename therapeut-leerling-relatie na met aandacht voor een positief zelfbeeld van het kind. Leerlingen zijn ook steeds welkom bij ons met hun persoonlijke probleempjes. Vaak kan binnen een 1-1 relatie op een andere manier aandacht worden gegeven aan deze problemen en kan hiernaar worden geluisterd en eventueel rustig worden besproken.

 

Orthopedagoog

Wat doet de orthopedagoge op school?

De taak van de orthopedagoog is heel ruim en kunnen we niet in enkele zinnen omschrijven.

Een eerste deel van het takenpakket van de orthopedagoog speelt zich af op het vlak van de leerlingen. De orthopedagoog begeleidt alles wat er rond een bepaalde leerling gebeurt. Dit is zowel opvolging van alle stappen die met een leerling worden gezet als begeleiding van de leerkrachten en eventueel ook de ouders en externe diensten. De orthopedagoog is een aanspreekpunt voor iedereen die met de leerling werkt, zowel binnen als buiten de school.

Ook heeft de orthopedagoog taken op schoolniveau. Zij probeert het gehele schoolgebeuren te optimaliseren en het aanbod van de school af te stemmen op de vraag en noden van de leerlingen. Zo staat de orthopedagoog mee in voor het organiseren van bijscholingen, de implementatie van nieuwe leerplannen en het uitwerken, optimaliseren en opvolgen van didactiek en leerlijnen.

 

Wat betekent dit nu binnen onze school? 

Meer concreet kan je enkele taken van de orthopedagoog als volgt beschrijven:

·          Wekelijks overleg met alle niveaugroepen

·          Multidisciplinair overleg, samen met het CLB

·          Oudercontacten

·          Individuele oudergesprek in verband met problemen binnen en buiten de school

·          Uitbouwen van het leerlingvolgsysteem

·          Vormgeven van klas-, taal- en rekengroepen

·          Opvolgen van de individuele handelingsplannen per kind

·          Opvolgen van de groepswerkplannen

·          Deelnemen aan werkgroepen op school

·          Organisatie van bijscholing

·          …

 

 

Verpleegster

Deze tekst vullen we weldra aan.

 

CLB

Het schoolbestuur heeft een beleidsplan/beleidscontract afgesloten met:

 

Het CLB- Bekaflaan 63 – 3200 Aarschot

 

tel. 016/56.72.39. of 016/56.74.39.

 

Mevr Vogelaers Inge is de contactpersoon voor onze school .