Buitengewoon onderwijs

Onderwijsaanbod

Basisaanbod

Type 1 en 8 werden vanaf 1 september 2015 vervangen door dit nieuwe type. Via onderwijs op maat van elk kind proberen we leerachterstand zo veel mogelijk weg te werken. De leerinhoud wordt aangepast aan de specifieke noden van de leerling.


We evalueren je kind permanent zodat we na twee schooljaren een duidelijk beeld hebben van waar je kind het best op zijn plaats zit: in het gewone basisonderwijs of buitengewoon onderwijs.


Het multidisciplinair team (klasleerkracht, orthopedagoge, verpleegkundige, kinésiste, logopediste, bijzondere leermeesters) werkt nauw samen met ouders en externe diensten om de ontwikkeling van de leerling zo optimaal te laten verlopen.

Brugklas

Binnen het type basisaanbod bieden wij ook een brugklas. Dit klasje is bedoeld voor kindjes die uit de 3de kleuterklas komen en waarvoor het eerste leerjaar nog te moeilijk zal zijn. We hebben een speciaal programma uitgewerkt dat de basisvaardigheden voor lezen, schrijven en rekenen stapsgewijs inoefent.


De 3 grote pijlers zijn de verstandelijke, de sociaal-emotionele en de motorische vaardigheden. Werken in kleine groepjes met een duidelijke structuur, aandacht voor een goede werkhouding en het stimuleren van een positief zelfbeeld is essentieel in onze aanpak. 


Na één schooljaar evalueren alle teamleden de evolutie van uw kind. We betrachten een terugkeer naar het eerste leerjaar van het gewoon onderwijs. Als uw kind hier nog niet klaar voor is, trachten we het optimale kansen te geven in het buitengewoon onderwijs.

Type 3

Type 3-onderwijs is onderwijs voor normaal begaafde kinderen met een emotionele of gedragsstoornis: leerlingen met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, een gedragsstoornis in enge zin ‘conduct disorder’, een angststoornis, een stemmingsstoornis of een hechtingsstoornis komen in aanmerking. 


Het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden, werken aan een positief zelfbeeld, focussen op talenten, bijbrengen van waarden en normen, leren functioneren in groep en integratie in de maatschappij, vormen de belangrijkste ingrediënten van het onderwijsaanbod. 


Bij type 3-onderwijs is er oog voor een veilige leeromgeving: extra structuur, duidelijke communicatie, regels en grenzen. Het begeleidende team heeft sterke expertise op het vlak van crisisopvang en het werken aan herstel. 


Het aanbod van de leerstof sluit aan bij de cognitieve mogelijkheden van de leerling. We werken verder op het reeds behaalde niveau, rekening houdend met ieders tempo. Kleine klasgroepen van maximum 7 leerlingen maken een individuele aanpak mogelijk. 


Het multidisciplinair team (klasleerkracht, orthopedagoge, verpleegkundige, kinésiste, logopediste, bijzondere leermeesters) werkt nauw samen met ouders en externe diensten om de ontwikkeling van de leerling zo optimaal te laten verlopen.

Type 9

Buitengewoon onderwijs type 9 richt zich tot kinderen met een autismespectrumstoornis. De focus ligt op sociale vorming, communicatie, zelfredzaamheid, welbevinden, voorspelbaarheid, schoolse vaardigheden en werkhouding.


Concreet vertaalt dit zich in een kleine klasgroep met een individuele aanpak, lessen afgestemd op de mogelijkheden en het tempo van de leerling, prikkelarme werkruimten, dag- en weekschema’s, duidelijke regels en afspraken en concrete communicatie.


Het multidisciplinair team (klasleerkracht, orthopedagoge, verpleegkundige, kinésiste, logopediste, bijzondere leermeesters) werkt nauw samen met ouders en externe diensten om de ontwikkeling van de leerling zo optimaal te laten verlopen.


GON- expertisecentrum

Wat is GON-begeleiding? 


GON-begeleiding is een samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs met als doel leerlingen met een handicap of leer- en opvoedingsproblemen te ondersteunen in het gewoon onderwijs. Op deze manier geven we deze leerlingen de kans om de lessen in het gewoon onderwijs te blijven volgen.


Voor wie?

 • Leerlingen met ASS – type 9 (autismespectrumstoornis)
 • Leerlingen met gedrags- en/of emotionele problemen – type 3 (na minimum 9 maanden in het onderwijs type 3)
 • Leerlingen met motorische problemen – type 4
 • Leerlingen met leermoeilijkheden – type 8 (na minimum 9 maanden in het onderwijs type 8)

In het kleuter-, lager en secundair onderwijs

Hoe werkt GON-begeleiding? 


Samen met de school, ouders, CLB en eventueel andere hulpverleners gaan wij op zoek welke noden uw kind heeft. Wij werken dus op 3 gebieden:

1) Leerlinggerichte werking:

 • Hulp bieden in de klas of individueel
 • Sociale vaardigheden inoefenen
 • Werken aan werkhouding en/of studiemethode
 • … 

2) Oudergerichte werking:

 • Regelmatig overleg
 • Tips of adviezen geven 
 • … 

3) Teamgerichte werking:

 • Leerkrachten ondersteunen 
 • Informeren van de leerkrachten en/of ander
 • hulpverleners over de problematiek

Wie geeft GON-begeleiding?


Ons team bestaat uit leerkrachten, logopedisten, kinesisten en een orthopedagoog. Naargelang de zorgvraag van het kind wordt gekozen voor de meest adequate begeleider.


Hoe GON aanvragen?

Door het aanmeldingsformulier-GON in te vullen en ons te bezorgen voor 30 juni 2016


Expertisecentrum

Ons expertisecentrum heeft een aantal afwijkingsuren ter beschikking voor leerlingen met ASS. Deze worden ingezet voor:

 • Begeleiding van leerlingen ASS die geen recht meer hebben op GON
 • Advies en begeleiding van schoolteams 
 • Advies voor ouders of externe begeleiding ( logo, kiné, …) 

Wij proberen mee naar oplossingen te zoeken voor uw kind of leerling.